AKTUALNOŚCIo_nasARTYŚCIGALERIA ArtNova1GALERIA_ArtNova2LINKIFOTOKONTAKT
O NAS
HISTORIA
STATUT
WŁADZE
 
 


STATUT ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

Wierząc głęboko, że wrażliwość estetyczna jest zawarta immanentnie we wrażliwości etycznej, szanując dorobek wszystkich artystów - członków i działaczy Związku Polskich Artystów Plastyków oraz pragnąc zapewnić uporządkowane pole społecznej aktywności naszym następcom, w trosce o dobre imię i ekonomiczną bazę narodowej kultury postanawiamy, co następuje:

    

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Związek Polskich Artystów Plastyków, w skrócie "ZPAP", jest stowarzyszeniem twórców i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działania ZPAP jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych ZPAP może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 3.

Siedzibą władz głównych ZPAP jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

ZPAP tworzy, w miarę potrzeby, terenowe jednostki organizacyjne - okręgi i oddziały. Okręgi ZPAP posiadają osobowość prawną.

§ 5.

ZPAP może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesem ZPAP.

 

Rozdział II

Cele i formy ich realizacji

§ 6.

Celami ZPAP są:

1. Działalność na rzecz ochrony praw zawodowych, moralnych i materialnych artystów plastyków oraz reprezentowanie członków ZPAP w kraju i za granicą.

2. Inspirowanie, inicjowanie i wspieranie rozwiązań prawnych, zapewniających warunki dla wykonywania zawodu artysty plastyka w oparciu o status twórcy, stosowny do społecznych funkcji twórczości plastycznej.

3. Zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich i pokrewnych do utworów plastycznych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Wspieranie rozwoju i upowszechnianie twórczości plastycznej, pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców oraz propagowanie idei mecenatu artystycznego.

5. Ochrona swobody twórczości plastycznej.

6. Kształtowanie zasad etyki i solidarności zawodowej.

7. Rozwijanie działalności socjalnej na rzecz artystów plastyków.

§ 7.

ZPAP realizuje swe cele poprzez:

1) współdziałanie z organami Państwa przy opracowywaniu, wdrażaniu i egzekucji przepisów prawnych o ważnym znaczeniu dla środowiska artystów plastyków,

2) podejmowanie współpracy z administracją państwową i samorządową.

3) współpracę z instytucjami i organizacjami kulturalnymi, artystycznymi, naukowymi i społecznymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi,

4) prowadzenie czynności agencji prawa autorskiego dla realizacji zarządzania i ochrony praw autorskich i pokrewnych,

5) tworzenie galerii, pracowni doświadczalnych, warsztatów, domów pracy twórczej itp. oraz sprawowanie opieki nad nimi,

6) organizowanie wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń oraz propagowanie i organizowanie wszelkich działań, służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć zawodowych,

7) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz ustanawianie i nadawanie odznaczeń i tytułów honorowych,

8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów statutowych,

9) dostarczanie członkom informacji o działaniu organów ZPAP i innych informacji, związanych z przynależnością do ZPAP i uprawianiem zawodu,

10) tworzenie różnych form pomocy koleżeńskiej i socjalnej dla członków ZPAP,

11) równe traktowanie praw członków ZPAP i innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi,

12) starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki,

13) prowadzenie działalności gospodarczej służącej finansowaniu realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III

Członkowie

§ 8.

Członkowie ZPAP dzielą się na rzeczywistych, wspierających i honorowych.

§ 9.

1. Członkiem rzeczywistym ZPAP może być pełnoletni obywatel polski zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, pracujący twórczo w dziedzinie sztuk plastycznych i uznający statut ZPAP, nie będący członkiem innej organizacji, której działalność pozostaje w sprzeczności z celami lub interesem ZPAP, który złoży deklarację członkowską i wniesie wpisowe, a ponadto:

1) posiada dyplom polskiej lub zagranicznej wyższej uczelni kształcącej w kierunkach plastycznych, ujętych w Regulaminie Przyjęć do ZPAP, albo

2) uzyska akceptację Komisji Kwalifikacyjnej w trybie przewidzianym Regulaminem Przyjęć do ZPAP.

2. Członkiem rzeczywistym ZPAP może być również cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którego twórczość ma znaczący wkład w rozwój kultury plastycznej, przy czym postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych ZPAP następuje z mocy uchwały Zarządu Okręgu, zatwierdzonej przez Zarząd Główny.

4. Podstawowymi prawami członka rzeczywistego ZPAP są:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz ZPAP,

2) prawo wyboru Okręgu macierzystego, niezależnie od miejsca zamieszkania,

3) zrzeszanie się w ramach ZPAP w sekcje, kluby, koła itp. (rozdział XIII),

4) prawo do pełnej informacji o działaniach organów ZPAP,

5) prawo uczestniczenia w podejmowanych przez ZPAP działaniach socjalnych na zasadach określonych przez ZPAP,

6) prawo uczestniczenia w wystawach, konkursach, plenerach, sympozjach i innych podobnych działaniach organizowanych przez ZPAP, zgodnie z ich regulaminami.

5. Podstawowymi obowiązkami członka rzeczywistego ZPAP są:

1) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz ZPAP,

2) sumienne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych w ZPAP funkcji,

3) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, współżycia koleżeńskiego i solidarności organizacyjnej,

4) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 10.

1. Członkiem wspierającym ZPAP może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, deklarująca czynne poparcie dla realizacji celów ZPAP.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających ZPAP odbywa się z mocy uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu i podlega rejestracji przez Zarząd Główny.

3. Osoby prawne, będące członkami wspierającymi, są reprezentowane w ZPAP poprzez przedstawicieli wyznaczonych przez właściwe organy tych osób prawnych.

4. Prawami członka wspierającego są:

1) określenie celu, na jaki - w ramach celów statutowych ZPAP - przeznacza wniesione środki materialne,

2) korzystanie z różnych form reklamy i promocji, świadczonych przez ZPAP przy okazji działalności statutowej; zakres tych świadczeń określa właściwy zarząd ZPAP,

3) zastrzeżenie sobie anonimowości na forum publicznym.

§ 11.

1. Członkiem honorowym ZPAP może zostać osoba posiadająca wybitne zasługi dla rozwoju sztuk plastycznych lub dla ZPAP.

2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów ZPAP na wniosek Zarządu Głównego lub z inicjatywy własnej.

§ 12.

1. Przynależność do ZPAP ustaje na skutek:

1) wystąpienia poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa do właściwego Zarządu Okręgu,

2) skreślenia z listy członków rzeczywistych przez Zarząd Okręgu na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich, z zastrzeżeniem ust. 2,

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,

5) śmierci,

6) likwidacji lub upadłości osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

2. Zaleganie przez członka rzeczywistego z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy skutkuje automatycznym zawieszeniem w prawach członka ZPAP wymienionych w § 9 ust 4. Zawieszenie ustaje z chwilą zapłaty zaległych składek. Zarząd Okręgu może skreślić z listy członków rzeczywistych Okręgu osobę zalegającą z opłatą składek członkowskich, jeśli zaległość przekracza okres 3 lat, po uprzednim pisemnym upomnieniu.

§ 13.

1. Osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 1-4 ma obowiązek pokryć wszelkie zobowiązania wobec ZPAP zaciągnięte w okresie członkostwa.

2. Osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 1-4 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do ZPAP w trybie przewidzianym w Regulaminie Przyjęć do ZPAP, z tym, że:

1) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 2 - po upływie 1 roku od daty skreślenia,

2) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 3 - po upływie 3 lat od daty wykluczenia.

3) osoba skreślona z listy członków w trybie § 12 ust. 1 pkt. 4 - po upływie okresu uprawniającego do zatarcia skazania.

3. W wypadku ponownego przyjęcia do ZPAP osoby uprzednio skreślonej z listy członków, staż członkowski liczony jest od daty ponownego przyjęcia.

§ 14.

1. Szczegółowe zasady i tryb przyjmowania członków oraz rozpatrywania odwołań określa Regulamin Przyjęć do ZPAP, uchwalony przez Zarząd Główny.

2. Instancją odwoławczą w sprawach przyjęć do ZPAP i skreśleń z listy członków jest Kolegium Prezesów Okręgów.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i ogólne przepisy organizacyjne

§ 15

ZPAP tworzy, zależnie od potrzeb, następujące terenowe jednostki organizacyjne:

1) Okręgi,

2) Oddziały - w ramach organizacyjnych Okręgów,

których zasady tworzenia i organizacji określa statut w postanowieniach rozdz. X i XI.

§ 16.

1. Władzami ZPAP są:

1) władze główne,

2) władze okręgowe,

3) władze oddziałowe.

2. Organami władz głównych ZPAP są:

1) Walny Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Kolegium Prezesów Okręgów,

4) Główna Komisja Rewizyjna,

5) Główny Sąd Koleżeński.

3. Organami władz okręgowych ZPAP są:

1) Walne Zebranie Członków Okręgu,

2) Zarząd Okręgu,

3) Komisja Rewizyjna Okręgu,

4) Sąd Koleżeński Okręgu.

4. Organem władzy oddziałowej ZPAP jest Zarząd Oddziału.

5. Ilekroć w statucie jest mowa o "organach ZPAP", to odnosi się to do organów władzy ZPAP, wymienionych w ust. 2-4.

§ 17.

1. ZPAP tworzy Radę Artystyczną ZPAP, stanowiącą organ doradczy i opiniodawczy Zarządu Głównego w sprawach artystycznych, powoływaną przez Kolegium Prezesów Okręgów, które określa jej szczegółowe kompetencje i zasady funkcjonowania.

2. W miarę potrzeb ZPAP tworzy następujące wewnętrzne jednostki organizacyjne:

1) rady i komisje problemowe, tworzone i działające na zasadach postanowień rozdz. XII statutu,

2) sekcje, kluby, koła itp., tworzone i działające na zasadach postanowień rozdz. XIII statutu,

3) jednostki gospodarcze, tworzone przez Zarząd Główny lub Zarządy Okręgów i działające na podstawie regulaminów organizacyjnych, uchwalonych przez właściwy Zarząd.

§ 18.

Do prowadzenia spraw związanych z obsługą działalności statutowej Zarządy mogą tworzyć biura.

§ 19.

1. Kadencja wszystkich organów ZPAP oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów trwa 3 lata.

2. Organy ZPAP konstytuują się nie później, niż 30 dni po ich wyborze.

3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, posiedzenia organów ZPAP zwołuje i obradom przewodniczy ich prezes lub wiceprezes, przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

4. Uzupełnienia składu osobowego organów ZPAP dokonuje się spośród osób, które uzyskały kolejno najwyższą liczbę głosów w wyborach do tych organów, nie więcej jednak, niż o 1/3 składu osobowego danego organu.

5. Jeśli uzupełnienie składu osobowego organu w sposób określony w ust. 4 nie jest możliwe, dokonuje się go:

1) w przypadku władz okręgowych (oddziałowych) - poprzez wybór uzupełniający przeprowadzony na zwołanym w tym celu nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Okręgu (Oddziału),

2) w przypadku władz głównych - poprzez powołanie w drodze uchwały Kolegium Prezesów Okręgów, podjętej na wniosek uzupełnianego organu.

6. Członkowie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ZPAP nie mogą być jednocześnie członkami władz osób trzecich, będących stroną umów ze ZPAP, skutkujących zobowiązaniami finansowymi.

7. Członkowie Zarządów, Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich nie mogą być jednocześnie członkami innych stałych (kadencyjnych) organów ZPAP, z wyłączeniem Kolegium Prezesów Okręgów w myśl § 30, ust. 1.

8. Członkowie pełniący funkcje w organach władz ZPAP i delegaci na Walny Zjazd Delegatów nie mogą być jednocześnie członkami władz innych krajowych organizacji branżowych zrzeszających twórców - artystów plastyków.

9. Funkcja Prezesa ZPAP może być pełniona przez tę samą osobę nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zasadę tę stosuje się także do funkcji Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.

10. Nie uzyskanie absolutorium przez członka Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu skutkuje zakazem pełnienia przez niego funkcji w organach ZPAP przez okres następnej kadencji.

§ 20.

1. Uchwały wszystkich organów ZPAP zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy składu organu, z tym, że:

1) uchwały Walnego Zjazdu Delegatów i Walnych Zebrań Członków Okręgu, z zastrzeżeniem pkt. 2-3, zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych,

2) uchwała Walnego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się ZPAP wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów,

3) uchwały organów ZPAP w sprawach członkowskich i uchylania uchwał zapadają większością 2/3 głosów przy obecności ponad połowy składu organu,

2. Uchwały wszystkich organów ZPAP, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, zapadają w głosowaniu jawnym, z tym, że w każdej sprawie można przeprowadzić głosowanie tajne na wniosek co najmniej 1/3 obecnych uprawnionych do głosowania.

3. Wybory do wszystkich organów ZPAP odbywają się w głosowaniu tajnym poprzez skreślenie nazwisk na karcie do głosowania. Mandaty członków organu przypadają kolejno kandydatom, którzy uzyskali największą ilość głosów, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4.

4. Wybór Prezesa ZPAP przez Walny Zjazd Delegatów w pierwszej turze wymaga uzyskania przez kandydata bezwzględnej większości głosów delegatów obecnych na Zjeździe.

5. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania, z tym, że o wyborze członka organu spośród kandydatów, którzy otrzymali tę samą liczbę głosów, rozstrzyga głosowanie dodatkowe na tych kandydatów, a w przypadku braku rozstrzygnięcia - o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.

§ 21.

Wnioski i postulaty członków i jednostek organizacyjnych ZPAP, kierowane do organów ZPAP, są rejestrowane, a odpowiedzi udzielane w terminie nie dłuższym, niż wynikającym z przewidzianej statutem częstotliwości posiedzeń tych organów.

Rozdział V

Walny Zjazd Delegatów

§ 22.

Walny Zjazd Delegatów, stanowiący najwyższą władzę ZPAP, może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 23.

Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy, jest zwoływany przez Zarząd Główny co 3 lata, po zakończeniu roku finansowego i zatwierdzeniu bilansu zbiorczego ZPAP.

§ 24.

W Walnym Zjeździe Delegatów udział biorą:

1) z prawem głosowania: delegaci wybrani na okres kadencji przez Walne Zebrania Członków Okręgu, w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny w oparciu o zasadę reprezentacji proporcjonalnej do liczby członków Okręgu, przy czym liczbę członków Okręgu reprezentowanych przez 1 delegata określa się przez podzielenie aktualnego stanu liczbowego członków ZPAP przez 100, biorąc pod uwagę tylko członków, którzy nie podlegają zawieszeniu w prawach członka w trybie § 12 ust. 2,

2) bez prawa głosowania: członkowie ustępujących władz głównych nie będący delegatami i inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie programu działalności ZPAP,

2) rozpatrywanie sprawozdań władz głównych ZPAP oraz podejmowanie uchwały o absolutorium dla poszczególnych członków ustępującego Zarządu Głównego,

3) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania ZPAP,

4) uchwalanie regulaminów: Walnego Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnych, Sądów Koleżeńskich i Złotej Odznaki ZPAP,

5) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych,

6) nadawanie godności członka honorowego ZPAP,

7) wybór Prezesa ZPAP i 5 członków Zarządu Głównego,

8) wybór Przewodniczącego i 5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

9) wybór 6 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 26.

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy, albo

2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, albo

3) na wniosek Kolegium Prezesów Okręgów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2-3, powinien być zgłoszony na piśmie oraz zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad, a nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów winien odbyć się nie później, niż 4 miesiące od daty złożenia wniosku.

3. Do nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu Walnych Zjazdów Delegatów, z tym, że obraduje on wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Rozdział VI

Zarząd Główny

§ 27.

1. Zarząd Główny kieruje działalnością ZPAP pomiędzy Walnymi Zjazdami Delegatów.

2. Zarząd Główny tworzą: Prezes ZPAP i 5 członków Zarządu Głównego, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

3. Zarząd Główny konstytuuje się, wybierając ze swego grona trzech Wiceprezesów ZPAP, Skarbnika ZPAP i Sekretarza ZPAP.

4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby.

5. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo uczestniczyć bez prawa głosowania:

1) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji,

2) Prezesi Okręgów,

3) osoby zaproszone.

§ 28.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie ZPAP,

2) współdziałanie z organami Państwa, a zwłaszcza z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komisjami Sejmowymi przy opracowaniu, wdrażaniu i egzekucji przepisów prawnych o ważnym znaczeniu dla środowiska artystów plastyków,

3) realizowanie zadań statutowych zgodnie z programem uchwalonym przez Walny Zjazd Delegatów,

4) kierowanie bieżącą działalnością ZPAP i zarządzanie jego majątkiem, zgodnie z uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i Kolegium Prezesów Okręgów,

5) opracowywanie planów działalności, preliminarzy budżetowych i bilansów ZPAP oraz sprawozdań Zarządu Głównego,

6) zapoznawanie się z zatwierdzonymi projektami budżetów i bilansami rocznymi Okręgów,

7) podejmowanie uchwał w sprawach działalności cywilnoprawnej i gospodarczej ZPAP oraz udzielanie pełnomocnictw w granicach kompetencji,

8) egzekwowanie świadczeń obowiązujących Okręgi na rzecz Zarządu Głównego,

9) uchwalanie regulaminów Przyjęć do ZPAP, Walnych Zebrań Członków Okręgu (Oddziału) oraz regulaminów jednostek organizacyjnych powoływanych przez Zarząd Główny,

10) sprawowanie nadzoru nad działalnością Okręgów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym uchylanie uchwał Walnych Zebrań Członków Okręgu i Zarządów Okręgu niezgodnych ze statutem, celami ZPAP lub uchwałami władz głównych oraz wnioskowanie do Głównej Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie kontroli w Okręgu,

11) zatwierdzanie uchwał Zarządów Okręgów w sprawach przyjęć do ZPAP i skreśleń z listy członków,

12) prowadzenie rejestru członków i jednostek organizacyjnych ZPAP,

13) wykonywanie orzeczeń sądów koleżeńskich,

14) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw ZPAP,

15) rozpatrywanie wniosków i postulatów sekcji, klubów, kół o zasięgu krajowym (ponadokręgowym) w obecności przedstawiciela tej jednostki,

16) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych,

17) zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów,

18) prowadzenie czynności agencji prawa autorskiego dla realizacji zarządzania i ochrony praw autorskich i pokrewnych,

19) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz ZPAP.

§ 29.

1. W przypadku naruszania statutu, uchwał władz lub narażania ZPAP na szkody moralne i majątkowe Zarząd Główny może w trybie natychmiastowym, z inicjatywy własnej lub na wniosek Kolegium Prezesów Okręgów albo Głównej Komisji Rewizyjnej, zawiesić na okres 1 roku członków władz ZPAP w pełnieniu swych funkcji - z jednoczesnym skierowaniem sprawy do Sądu Koleżeńskiego - ale nie dłużej, niż do wydania prawomocnego orzeczenia przez Sąd Koleżeński. Zawieszenie skutkuje zakazem wykonywania funkcji.

2. Z chwilą podjęcia uchwały o zawieszeniu Zarząd Główny ustanawia, w miarę potrzeby, władze tymczasowe (komisaryczne).

Rozdział VII

Kolegium Prezesów Okręgów

§ 30.

1. Kolegium Prezesów Okręgów tworzą Prezesi wszystkich Okręgów ZPAP, wybrani przez Walne Zebrania Członków Okręgu.

2. Do kompetencji i obowiązków Kolegium Prezesów Okręgów należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawach zatwierdzania budżetów rocznych i bilansów rocznych ZPAP,

2) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub likwidacji Okręgu na zasadach określonych w § 37, ust. 2,

3) rozpatrywanie odwołań w sprawach przyjęć do ZPAP i skreśleń z listy członków,

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia ZPAP do organizacji krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych,

5) powoływanie 7 członków Kapituły Złotej Odznaki ZPAP,

6) powoływanie członków Rady Artystycznej ZPAP i uchwalanie jej regulaminu,

7) ustalanie wysokości wpisowego,

8) podejmowanie uchwał w sprawie zasad kształtowania wysokości składek członkowskich i zwalniania z ich opłaty,

9) podejmowanie uchwał w sprawie uzupełnienia składu organów władz głównych w trybie § 19 ust. 5 pkt. 2,

10) wnioskowanie do Zarządu Głównego o zawieszenie członków władz ZPAP w pełnieniu funkcji w trybie § 29, ust. 1,

11) wyrażanie w drodze uchwały stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących działalności ZPAP,

12) złożenie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdania o podjętych w okresie kadencji uchwałach.

3. Posiedzenia Kolegium Prezesów Okręgów zwoływane są przez Prezesa ZPAP lub Wiceprezesa ZPAP co najmniej dwa razy w roku oraz na wniosek ponad połowy członków Kolegium. Obradom Kolegium przewodniczy wybierany każdorazowo spośród jego członków przewodniczący zebrania.

4. W posiedzeniach Kolegium Prezesów Okręgów uczestniczą członkowie Zarządu Głównego, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.

5. Prezes Okręgu, który nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Kolegium Prezesów Okręgów jest zobowiązany do wyznaczenia spośród członków Zarządu Okręgu swojego przedstawiciela do udziału w tym posiedzeniu i głosowania, udzielając mu pisemnego pełnomocnictwa. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania w przypadku zawieszenia członków władz Okręgu na podstawie postanowienia § 29 ust. 1.

Rozdział VIII

Główna Komisja Rewizyjna

§ 31.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 5 członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

2. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się, wybierając ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnych, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

4. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące.

§ 32.

1. Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola działalności Zarządu Głównego, Kolegium Prezesów Okręgów i Zarządów Okręgów oraz podległych im jednostek co do zgodności ze statutem, regulaminami ZPAP i uchwałami władz głównych,

2) opiniowanie działalności Zarządu Głównego oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Głównego,

3) wnioskowanie do Zarządu Głównego o zawieszenie w trybie natychmiastowym członków władz ZPAP w pełnieniu funkcji w myśl postanowienia § 29, ust. 1.

4) ogólny nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Okręgów.

2. Główna Komisja Rewizyjna może kontrolować wszelkie dokumenty ZPAP, a jej Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji może brać udział w obradach innych władz ZPAP - z wyłączeniem obrad i orzeczeń Sądów Koleżeńskich.

3. Główna Komisja Rewizyjna może powoływać niezależnych biegłych.

Rozdział IX

Główny Sąd Koleżeński

§ 33.

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 6 członków, wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.

2. Główny Sąd Koleżeński konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądów Koleżeńskich, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

§ 34.

1. Główny Sąd Koleżeński

1) orzeka w sprawach dotyczących naruszenia postanowień statutu, uchwał władz ZPAP, obowiązków członkowskich, zasad etyki zawodowej i współżycia koleżeńskiego oraz w przypadku naruszenia dobrego imienia ZPAP lub narażenia ZPAP na szkody majątkowe,

2) rozstrzyga spory pomiędzy Zarządami Okręgów lub pomiędzy Zarządem Okręgu a Zarządem Głównym w sprawach wymienionych w pkt. 1, a także w innych sprawach, o ile strony poddadzą spór rozstrzygnięciu tego Sądu,

3) rozstrzyga spory pomiędzy Kolegium Prezesów Okręgów a Zarządem Głównym,

4) rozstrzyga spory w sprawach interpretacji postanowień statutu.

2. W przypadku ujawnienia w trakcie postępowania prowadzonego przez Główny Sąd Koleżeński sytuacji narażającej ZPAP na szkody finansowe, Główny Sąd Koleżeński wnioskuje do Zarządu Głównego o wystąpienie z powództwem przeciwko obwinionemu do sądu powszechnego.

§ 35.

1. Główny Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

1) upomnienia,

2) zakazu pełnienia funkcji w organach ZPAP i/lub innych jednostkach ZPAP na okres do końca kadencji,

3) nagany ze skutkiem pozbawienia czynnego i biernego prawa wyborczego na okres 3 lat.

4) zawieszenia w prawach członka na okres od 6 miesięcy do 3 lat,

5) wykluczenia ze ZPAP.

2. Główny Sąd Koleżeński może orzekać karę dodatkową podania wyroku do publicznej wiadomości na forum stowarzyszenia, a także wezwać winnego do naprawienia wyrządzonej szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby pokrzywdzonej.

§ 36.

1. Główny Sąd Koleżeński stanowi instancję odwoławczą od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Okręgu.

2. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne w postępowaniu wewnątrz-związkowym.

3. Główny Sąd Koleżeński może powoływać biegłych.

Rozdział X

Okręgi

§ 37.

1. Okręgi są podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi ZPAP posiadającymi osobowość prawną.

2. Powołanie, połączenie, podział lub likwidacja Okręgu odbywa się z mocy uchwały Kolegium Prezesów Okręgów, odpowiednio na wniosek zebrania założycielskiego lub Walnego Zebrania Członków Okręgu. Ponadto, na wniosek Zarządu Głównego, Kolegium Prezesów Okręgów może podjąć uchwałę o likwidacji Okręgu w wypadku, gdy:

1) wynik finansowy Okręgu za poprzedni rok budżetowy wykaże stratę przewyższającą połowę wartości majątku Okręgu, albo

2) Okręg utracił zdolność do skutecznego odbycia Walnego Zebrania Członków Okręgu sprawozdawczo-wyborczego z zachowaniem obowiązujących w ZPAP przepisów.

3. Uchwała o powołaniu Okręgu zostaje podjęta z równoczesnym zatwierdzeniem treści umowy regulującej stosunki majątkowe pomiędzy Zarządem Okręgu a Zarządem Głównym, która wchodzi w życie z chwilą uzyskania przez Okręg osobowości prawnej. Postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do połączenia lub podziału Okręgu.

4. Po podjęciu przez Kolegium Prezesów Okręgów uchwały, o której stanowi ust. 3, Zarząd Główny w drodze uchwały stwierdza spełnienie przez Okręg warunków uprawniających do złożenia wniosku o rejestrację Okręgu w sądzie.

5. Okręg zrzesza co najmniej 60 członków rzeczywistych, a siedzibą jego władz jest miasto wojewódzkie, z tym, że Kolegium Prezesów Okręgów może uchwalić odstępstwa od tych zasad.

6. Okręg realizuje cele ZPAP i prowadzi samodzielną działalność w dziedzinie spraw gospodarczych i cywilno-prawnych, z zachowaniem przepisów statutu, regulaminów, uchwał władz głównych ZPAP oraz postanowień umów zawartych z Zarządem Głównym.

§ 38.

1. Najwyższą władzą Okręgu jest Walne Zebranie Członków Okręgu, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:

1) jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze - co 3 lata, bezpośrednio po zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów, przy czym powinno się ono odbyć nie później, niż w terminie 4 tygodni od daty zakończenia Zjazdu,

2) celem wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów - co 3 lata, po podjęciu przez Zarząd Główny uchwały o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, nie później, niż na 3 miesiące przed ustaloną datą Zjazdu.

3. W Walnym Zebraniu Członków Okręgu mają prawo uczestniczyć:

1) z prawem głosowania: członkowie rzeczywiści Okręgu,

2) bez prawa głosowania: przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Okręgu.

§ 39.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Okręgu należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności Zarządu Okręgu oraz wniosków i postulatów pod adresem głównych władz ZPAP,

2) rozpatrywanie sprawozdań władz Okręgu i podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Okręgu,

3) uchwalanie wniosku o połączeniu, podziale lub likwidacji Okręgu,

4) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych,

5) wybór Prezesa Okręgu,

6) wybór 3-7 członków Zarządu Okręgu,

7) wybór 3-5 członków Komisji Rewizyjnej Okręgu,

8) wybór 3-5 członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu,

9) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

§ 40.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu:

1) z własnej inicjatywy, albo

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu, albo

3) na wniosek 1/5 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego do 300 członków, 1/10 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego od 301 do 1000 członków lub 1/15 liczby członków rzeczywistych Okręgu liczącego ponad 1000 członków,

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pkt. 2-3, powinien być zgłoszony na piśmie oraz zawierać uzasadnienie, a Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu winno odbyć się nie później, niż 5 tygodni od daty złożenia wniosku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okręgu obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 41.

1. Zarząd Okręgu stanowi najwyższą władzę Okręgu pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Okręgu.

2. Zarząd Okręgu tworzą:

1) Prezes Okręgu,

2) 3-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu,

3) Przewodniczący Zarządów Oddziałów.

3. Zarząd Okręgu konstytuuje się, wybierając spośród członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu jednego lub dwóch Wiceprezesów Okręgu, Sekretarza Okręgu i Skarbnika Okręgu.

4. Posiedzenia Zarządu Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, niż raz na miesiąc.

5. W posiedzeniach Zarządu Okręgu mają prawo uczestniczyć bez prawa głosowania:

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu lub wyznaczony przez niego członek Komisji,

2) osoby zaproszone.

§ 42.

Do kompetencji Zarządu Okręgu należy reprezentowanie Okręgu i kierowanie jego bieżącą działalnością, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Okręgu i władz głównych ZPAP, a w szczególności:

1) opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu,

2) opracowywanie i zatwierdzanie budżetów i bilansów rocznych Okręgu oraz przedkładanie ich do wiadomości Zarządu Głównego,

3) prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem i funduszami własnymi Okręgu oraz majątkiem i funduszami ZPAP, będącymi w administracji Okręgu na podstawie umów zawartych z Zarządem Głównym,

4) kierowanie działalnością gospodarczą Okręgu,

5) udzielanie pełnomocnictw w granicach kompetencji,

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w trybie przewidzianym Regulaminem Przyjęć do ZPAP.

7) powoływanie i likwidacja Oddziałów,

8) powoływanie i odwoływanie rad i komisji problemowych,

9) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Okręgu,

10) ogólny nadzór nad działalnością Oddziałów,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów członków oraz jednostek organizacyjnych Okręgu,

12) ustalanie wysokości składek członkowskich,

13) wykonywanie orzeczeń Sądów Koleżeńskich,

14) zatrudnianie pracowników dla prowadzenia spraw Okręgu.

§ 43.

1. Komisja Rewizyjna Okręgu składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.

2. Komisja Rewizyjna Okręgu konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Okręgu określa Regulamin Komisji Rewizyjnych, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Okręgu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące.

§ 44.

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Okręgu należy:

1) kontrola działalności Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych Okręgu co do zgodności ze statutem, regulaminami i uchwałami władz zwierzchnich,

2) opiniowanie działalności Zarządu Okręgu i wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Okręgu.

2. Komisja Rewizyjna Okręgu może kontrolować wszelkie dokumenty Okręgu, a jej Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji może brać udział w obradach innych władz Okręgu - z wyłączeniem obrad i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Okręgu.

§ 45.

1. Sąd Koleżeński Okręgu składa się z 3-5 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków Okręgu.

2. Sąd Koleżeński Okręgu konstytuuje się, wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3. Szczegółowe zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego Okręgu określa Regulamin Sądów Koleżeńskich, uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

4. Sąd Koleżeński Okręgu orzeka w pierwszej instancji w sprawach wymienionych w § 34, ust. 1, pkt. 1-2 statutu.

5. Sąd Koleżeński Okręgu orzeka kary wyszczególnione w postanowieniu § 35, ust. 1-2 statutu.

Rozdział XI

Oddziały

§ 46.

1. Oddziały są jednostkami terenowymi ZPAP, działającymi w ramach organizacyjnych Okręgu i nie posiadającymi osobowości prawnej, zrzeszającymi co najmniej 15 członków rzeczywistych.

2. Oddziały są tworzone i rozwiązywane z mocy uchwały Zarządu Okręgu, na wniosek zainteresowanych członków.

3. Oddziały realizują na swoim terenie cele i zadania statutowe ZPAP w zakresie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Okręgu.

4. Działalnością Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, składający się z Przewodniczącego i 2-3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

5. Oddział może prowadzić działalność w dziedzinie spraw gospodarczych i cywilno-prawnych na podstawie pełnomocnictw udzielonych mu przez Zarząd Okręgu.

Rozdział XII

Rady i Komisje problemowe

§ 47.

1. Rady i komisje problemowe są jednostkami pomocniczymi ZPAP, tworzonymi przez władze ZPAP dla realizacji określonych zadań statutowych.

2. ZPAP może tworzyć następujące rady i komisje:

1) rady i komisje ZPAP - powoływane przez Walny Zjazd Delegatów lub Zarząd Główny,

2) rady i komisje Okręgu ZPAP - powoływane przez Walne Zebranie Członków Okręgu lub Zarząd Okręgu.

3. Rady i komisje problemowe mogą być kadencyjne lub czasowe.

4. W skład rad i komisji problemowych mogą wchodzić eksperci nie będący członkami ZPAP.

5. Zasady funkcjonowania rad i komisji problemowych oraz zakres udzielonych im uprawnień określa organ powołujący.

Rozdział XIII

Sekcje, Kluby, Koła

§ 48.

1. Członkowie ZPAP, w liczbie co najmniej 10 członków rzeczywistych, mogą zrzeszać się w sekcje, kluby, koła o zasięgu okręgowym.

2. Sekcje, kluby, koła itp. mogą mieć także zasięg krajowy (ponadokręgowy), jeżeli zrzeszają co najmniej 50 członków należących do co najmniej 3 Okręgów.

3. Powstanie i rozwiązanie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga rejestracji odpowiednio w Zarządzie Okręgu lub w Zarządzie Głównym.

4. Sekcje, kluby, koła itp. swobodnie określają swą strukturę organizacyjną i zakres działalności w ramach celów statutowych ZPAP. W miarę potrzeby jednostki te uchwalają swoje regulaminy, które zatwierdza właściwy Zarząd ZPAP, oraz dokonują wyboru swych władz lub przedstawicieli.

5. Właściwy Zarząd ZPAP może udzielić przedstawicielom tych jednostek pełnomocnictwa do występowania w określonych sprawach.

Rozdział XIV

Majątek i zasady reprezentacji

§ 49.

1. Majątek ZPAP mogą stanowić środki finansowe i rzeczowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe, nabyte przez ZPAP w trakcie swej działalności.

2. Przychodami tworzącymi majątek ZPAP są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, dotacje, subwencje i zapisy, dokonane zgodnie z obowiązującym prawem,

3) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) wpływy z działalności gospodarczej,

5) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy.

3. Dochody ZPAP, w tym zyski z działalności gospodarczej, przeznacza się na realizację zadań statutowych i na rozwój działalności gospodarczej.

4. Zarządzanie majątkiem ZPAP należy do kompetencji Zarządu Głównego.

5. Majątek Okręgów ZPAP stanowią odpowiednio środki i przychody wymienione w ust. 1-2 oraz prawa majątkowe wynikające z umów zawartych z Zarządem Głównym ZPAP. Zarządzanie majątkiem Okręgu ZPAP należy do właściwości Zarządu Okręgu.

6. W wypadku likwidacji Okręgu, o jego majątku decyduje uchwała likwidacyjna podjęta przez Kolegium Prezesów Okręgów.

§ 50.

1. Do reprezentowania ZPAP w sprawach zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych umocowany jest Zarząd Główny.

2. Do reprezentowania Okręgu ZPAP w sprawach zawierania umów i zaciągania zobowiązań majątkowych umocowany jest Zarząd Okręgu.

3. Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu może ustanowić pełnomocników do reprezentowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-2, określając zakres ich pełnomocnictwa - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i statutu.

§ 51.

Wszelkie akty prawne skutkujące zobowiązaniami majątkowymi wymagają dla swej ważności podpisów Prezesa i Skarbnika ZPAP albo Wiceprezesa i Skarbnika ZPAP lub odpowiednio Prezesa i Skarbnika Okręgu ZPAP albo Wiceprezesa i Skarbnika Okręgu ZPAP, składanych na zasadzie reprezentacji łącznej, lub podpisu pełnomocnika ustanowionego z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i statutu.

Rozdział XV

Postanowienia końcowe

§ 52.

1. Wnioski w sprawie zmiany statutu winny być złożone na piśmie do Zarządu Głównego nie później, niż na 4 miesiące przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

2. Zarząd Główny obowiązany jest przekazać projekt zmiany statutu Zarządom wszystkich Okręgów nie później niż na 3 miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów.

3. Opinie i uwagi dotyczące projektu zmiany statutu winny być zgłoszone do Zarządu Głównego nie później, niż na 6 tygodni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

4. Zarząd Główny przekazuje ostateczną wersję projektu zmiany statutu Zarządom Okręgów nie później, niż na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

5. Projekt zmiany statutu opracowuje i przedstawia na Walnym Zjeździe Delegatów Komisja Statutowa powołana przez poprzedni Walny Zjazd, a w wypadku jej nie powołania - Komisja Statutowa powołana przez Zarząd Główny.

§ 53.

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się ZPAP, Walny Zjazd Delegatów powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi.
 

© 2011 Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg w Katowicach projekt i realizacja Your Media